ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1. Konta Attila  e.v. (székhely: 1122. Budapest határőr út 70/c  adószám 68303190-1-43) mint fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat ellátó megbízott Kontáné Zlatzky Anna terapeuta (a továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Vendég) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók.

1.2. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF a Szolgáltató székhelyén jól látható helyen  kifüggesztésre kerül, illetve megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.gyogyitsdmegmagad.hu) , a Vendég a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Vendég általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon székhelyén kifüggeszti, illetve honlapján közzéteszi.

1.3. Jelen Szerződés a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatás Vendég általi igénybevételére , való telefonos, személyes, illetve e-mailben történő bejelentkezéssel, ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybevételével jön létre.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett, amelyekért a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg:

  • Állapotfelmérés
  • Sorstérkép készítés, konzultáció
  • Kronobiológia, Génkulcsok, Human design profil elemzés,
  • Légzésterápia
  • Kvantumgyógyítás
  • Speciális blokkoldó masszázs

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban (időpontegyeztetés, lemondások, terapeuták elérhetősége) a Szolgáltató telefonon tájékoztatást nyújt.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megbeszélt időpont megváltoztatására.

 

3.Tájékoztatás

3.1. Vendég kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző kezeléssel kapcsolatban

  •  a javasolt kezelésekről,
  •  a javasolt kezelések lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
  •  a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
  •  a javasolt éltviteli változtatásokról
  •  a kezelések közötti időben végzett gyakorlatokról

egyedi tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, a Szolgáltató által megbízott terapeutának a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján  szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és a Szolgáltatás igénybevétele mellett.

3.2. A Szolgáltató a Vendéget az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja.

3.3. Szolgáltató tájékoztatja Vendéget, Vendég pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt Szolgáltatást a szakmai és erkölcsi szabályok megtartásával, a Vendég érdekeit szem előtt tartva nyújtja, az eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti terápia vagy egyéb szolgáltatás szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató erre az esetre sem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény teljesítését.

3.4.  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vendéggel előre egyeztetett terápiás folyamat lefolytatása érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Vendég által elhallgatott információból eredő, a terápiák során felmerülő nem várt körülményekért.

4.A Vendég kötelezettségei

4.1. A Vendég a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Vendég olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, terápiás sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.2. A Vendég Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató munkatársai  által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

4.3. A Vendég köteles a részére nyújtott Szolgáltatást személyesen végző terapeutával az alábbiak szerint együttműködni:

  • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges az anamnézis és a Szolgáltatás nyújtásakor fennálló állapot feltérképezéséhez, a megfelelő terápiás terv elkészítéséhez,
  • tájékoztatni őket minden, a terápiát érintő, általa korábban igénybe vett kezelésekről,
  • a Szolgáltató házirendjét betartani,
  • tiszteletben tartani más Vendégek, valamint a Szolgáltató alkalmazásában álló egyéb dolgozók jogait

 

4.5. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Vendég köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére.

5.Fizetési feltételek

5.1. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az az általa nyújtott Szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így azokért a Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

5.2. A megbízási díjat számla ellenében legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának napján, azt követően haladéktalanul kell megfizetnie a Szolgáltató részére a Szolgáltató megbízottjának, készpénzben, azonnali átutalással, amennyiben lehetőség van rá, bankkártyával.

5.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Vendég előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Vendég a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében, az igénybe vételt követően kell megtéríteni.

5.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdi meg.

5.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vendég – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Szolgáltató megtagadhatja további Szolgáltatás nyújtását a vendég tartozásának rendezéséig.

6.Záró rendelkezések

6.1. Az  ÁFSZ kizárólag írásban módosítható.

6.2. A szolgáltató az ÁFSZt bármikor módosíthatja, erről a honlapján: www.gyogyitsdmegmagad.hu oldalon tájékoztat.